Program razvoja podeželja

Podukrep št. M06.4 IZGRADNJA NOVE PROIZVODNE HALE SODALIS IN NAKUP OPREME

Projekt – Podukrep št. M06.4


Naziv projekta: UREDITEV ZAHTEVNEGA ALI MANJ ZAHTEVNEGA OBJEKTA TER NAKUP, NAMESTITEV OZIROMA VGRADNJA OPREME, STROJEV IN NAPRAV, VKLJUČNO Z IKT


Trajanje projekta: 15.03.2021 do 16.12.2021


Cilji projekta:

Investicija  v novo proizvodno halo se bo izvedla na lokaciji Pohorska cesta 17a, v Radljah ob Dravi. Zgradili bomo proizvodni obrat v velikosti 600m2, za povečanje proizvodnih kapacitet po ponovnem zagonu gospodarstva, ko se korona kriza konča.

Glavni razlog za investicijo so kapacitete lastne proizvodnje. Glede na velik potencial našega trga pričakujemo povečane potrebe po naših proizvodov po koncu korona krize.


Izvedba projekta:

V okviru projekta bomo pridobili sodoben in tehnično napreden proizvodni obrat, ki zagotavlja bistveno višje proizvodne kapacitete ter omogoča hitrejši razvoj novih produktov. Z novim obratom bomo lahko z bistvenim povečanjem naših kapacitet zadostili potrebam trga.

Naša stalna prioriteta je dosledno izpolnjevanje komercialno tehničnih pogojev, kar nam bo s tem projektom dodatno olajšano.

 

Povezava na spletne strani:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

PRP 2014–2020 (Program Razvoja Podeželja):

www.program-podezelja.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) kot organ upravljanja iz PRP 2014–2020 v skladu s točko (a) drugega odstavka 65. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 204 z dne 26. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU) in

 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) kot akreditirana plačilna agencija v skladu z drugim odstavkom 65. člena Uredbe 1305/2013/EU.
program razvoja podezelja

SODALIS D.O.O.

Od svoje ustanovitve leta 1990, se je SODALIS razvil v globalno podjetje, ki ima svoje trge v Evropi, Kanadi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Afriki. SODALIS se nahaja v Sloveniji, hitro razvijajoči se državi članici Evropske unije. Sooča se z novimi izzivi in pozdravlja nove poslovne priložnosti, pri uresničevanju ciljev pa imajo pomembno vlogo predani in zvesti sodelavci.

Več

KONTAKTI

Pohorska cesta 17a, 2360 Radlje ob Dravi
Slovenija, Evropa

Stopite z nami v stik